x
A P R E S C U E

 

Kto sme?

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.aprescue.sk je spoločnosť AP Rescue, s.r.o. so sídlom Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika, spol. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III ako spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na komunikacia@aprescue.sk alebo na telefónnom čísle 0905 789 176.

Ako dlho budú osobné údaje spracúvané?

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. Prevádzkovateľ má nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je Prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu trvania zmluvného vzťahu s účastníkom kurzu, vzdelávania alebo podujatia a po jeho ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich z neho či súvisiacich s ním, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ich spracúvaní. Údaje, ktoré sú súčasťou účtovnej evidencie sú uchovávané v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 10 rokov.

Súbory cookies

Ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe týchto anonymných dátových objektov Prevádzkovateľ dokáže analyzovať informácie o užívateľovi stránky. Pokiaľ nechce Užívateľ cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak Užívateľ zablokuje všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Ochrana dát

Prístup na stránky www.aprescue.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov. V takomto prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Poskytnutím týchto údajov Užívateľ podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov udeľuje Prevádzkovateľovi záväzný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a ďalším poskytovaním týchto osobných údajov spôsobom a na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou Prevádzkovateľa a účely uvedené nižšie, a to na dobu nevyhnutne potrebnú zo strany Prevádzkovateľa, najneskôr však do odvolania tohto súhlasu Užívateľom. Práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne zaslaním žiadosti na adresu AP Rescue, s. r. o., Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava – Petržalka alebo elektronicky zaslaním žiadosti na komunikacia@aprescue.sk.

S kým zdieľame vaše údaje?

Prevádzkovateľ spolupracuje so subjektmi, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto subjekty, pokiaľ sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel, s čím Užívateľ výslovne súhlasí. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo poskytnúť akýkoľvek údaj, ak to vyžaduje osobitný zákon, ak je to potrebné na ochranu integrity siete, na splnenie požiadaviek Užívateľa alebo na účely súdneho konania a vyšetrovania vo verejnom záujme.

Aké osobné údaje spracúvame?

Prevádzkovateľ v papierovej a/alebo elektronickej forme spracúva najmä tieto údaje:

a) o účastníkovi kurzu prvej pomoci/záujemcovi o služby: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, 

b) o účastníkovi iného podujatia: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, podpis, údaje o zákonných zástupcoch, ak je účastníkom dieťa. 

Prevádzkovateľ v papierovej a/alebo elektronickej forme môže tiež spracúvať fotografie, zvukové záznamy alebo videá z podujatia, na ktorých môže byť účastník zachytený.

Na aký účel a akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva z týchto dôvodov:

1.  Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe jej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR):

a) na účel identifikácie účastníka kurzu, vzdelávacej aktivity alebo podujatia pri uzatvorení, plnení a ukončení tejto zmluvy,

b) na účel plnenia zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy,

c) na účel administrácie informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom,

d) na účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov Prevádzkovateľa.   

2.  Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorými sú:

a) predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana pred zneužitím poskytovaných služieb na nelegálne účely, predchádzanie podvodom a iným zneužitím v mene Prevádzkovateľa,

b) propagácia Prevádzkovateľa a podujatia,

c) priamy marketing.